Verkoopvoorwaarden jeep-mechanics/GP-mechanics


Artikel 1: Verkoper heeft het recht deze overeenkomst terstond zonder enig ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst ontbonden te verklaren zonder dat daartoe een bevel of soortgelijke akte zal zijn vereist en behoudt zijn volledige recht tot schade vergoeding indien koper in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld dan wel overlijdt .

-indien door de verkoper aangevraagde financiering niet is toegewezen ongeacht op welke gronden of om welk reden dan ook .Tevens door het het niet of niet tijdig nakoming van deze overeenkomst door koper .

Artikel 2: De aflevering van het gekochte voertuig vindt pas plaats wanneer de totale overeengekomen verkoopprijs aan verkoper is voldaan .

Artikel 3: De boven omschreven voertuig is verkocht aan koperin de staat waarin het voertuig zich op het moment van koop bevond inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken ,zoals door koper gezien , beoordeeld, bereden en akkoord bevonden , verkoper heeft gelegenheid gegeven om indien gewenst het voertuig door elke gerenomeerd keuringsinstantie te mogen laten keuren of te beoordelen .

Artikel 4: Het is de koper verboden : deze overeenkomst over te dragen aan derden onder welke titel dan ook .

Artikel 5: Koper verplicht zich alle medewerking te verlenen en alle benodigde bescheiden binnen een door de verkoper te stellen te termijn aan te leveren voor het aanvragen van een financiering , indien hij deze financiering aanvraagt via verkoper.

Artikel 6: Bij niet of tijdig nakoming van deze overeenkomst door koper , heeft verkoper het recht deze overeenkomst terstond en zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren zonder dat daartoe een bevel of soortgelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een boete verschuldigd met een minimum van 20 % van de aankoopprijs met een minimum van 500 e onverminderd zijn gehoudenheid tot volledige schadevergoeding .

Artikel 7: Indien koper niet al zijn medewerking heeft verleend en / of alle benodigde bescheiden voor het aanvragen van een financiering binnen de door verkoper gestelde termijn heeft aangeleverd,heeft verkoper het recht deze koopovereenkomst terstond en zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren zonder dat daartoe een bevel of soortgelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een boete verschuldigd met een minimum van 20 % van de aankoopprijs onverminderd zijn gehoudenheid tot volledige schadevergoeding .

Bij annulering van de koop wordt een boete opgelegd van minimaal 20 % van de totale aanschafprijs . Indien annulering geschied binnen 2 dagen na aankoop geldt een boete van 10 % van het totale bedrag .

Artikel 8: Koper verklaart aan verkoper dat bij niet of niet tijdige nakoming van deze overeenkomst of wanneer hij niet alle medewerking heeft verleend en niet alle benodigde bescheiden heeft aangeleverd voor het aanvragen van een financiering afstand doet van het reeds aanbetaalde bedrag .

Artikel 9: Voertuigen worden verkocht zonder garantie , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder garantie wordt verstaan : garantie op draaiend gedeelte van de motor te noemen krukaslagering maar geen cilinderkop en/of delen hiervan koppelingsgedeelte behalve koppelingsplaat , cardanassen behoudens die delen die aan slijtage onderhevig zijn ,voor de duur zoals schriftelijk overeengekomen. Geen garantie op werking of aanwezigheid airco installatie en alle elektronica componenten en -gedeeltes ,hoofdcomputer ,ABS remininrichting en onderdelen hiervan etc .

Uitbreiding van deze garantie bepalingen is tegen meerprijs middels garantie paketten .

9a.Garantie reparaties dienen te worden uitgevoerd op het verkooppunt of door de verkoper aan te wijzen herstelinrichting. Reparaties die door derden zijn uitgevoerd en waar verkoper geen schriftelijke opdracht voor heeft gegeven worden niet door verkoper vergoed. Tevens vervalt dan de gehele garantie . Onder geen garantie wordt verstaan , dat er geen garantie wordt gegeven op technische en/of motorische toestand en/of conditie onderhoud , zichtbare en/of onzichtbare gebreken ,km stand c.q. historie ,toetstand van de carrosserie , lak, schadeverleden etc., dit alles in de ruimste zin van het woord. Overige punten van geen garantie : alle slijtageonderdelen zoals banden ,remvoeringen ,pakkingen uitlaatgedeeltes, lampen, alle keerringen/pakkingen/afdichtingen welke zweten en/of olielekkages veroorzaken , alle elektronica zoals bv kortsluiting etc ,componenten incl. geluidssystemen navigatie en stereo systemen, koeling , de airco en of delen hiervan ,de LPG installatie en/of onderdelen hiervan of problemen hier uit bv backfires,lekkages van welke aard dan ook ,kortsluiting .Indien beroep wordt gedaan op garantie is een bring-in verplicht evt externe kosten zoals kosten van repatriŽring etc kunnen niet verhaald worden op de verkoper . verkoper is niet verplicht voertuig te repatriŽren en / of te retourneren .

Voorts wordt geen garantie verleend indien het voertuig zonder afleveringsbeurt is afgeleverd of koper zelf reparaties heeft verricht . Indien bij terugname van het voertuig om welke rede dan ook, wordt een vergoeding van 25 euro cent per gereden km gehandhaafd hiermee gaat koper uitdrukkelijk akkoord .Indien bij onvoorziene problemen (mbt garantie )in het buitenland dient koper zelf zorg te dragen voor aanvullende verzekeringen indien bij calamiteiten het voertuig defect raakt , koper zal de kosten van vervangend en andere externe kosten zoals extra overnachtingen ,vervoer etc niet kan verhalen op de verkoper . Verkoper kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor alle primaire en secundaire kosten van welke aard dan ook . Voorts is het mogelijk een uitgebreid garantie pakket bij aankoop af te sluiten .Koper is hierop gewezen .

Artikel 9b Garantie wordt niet verleend wanner blijkt dat voertuig onjuist is behandeld en indien er off road c.q. doorwading is gereden . Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle primaire en secundaire kosten die de koper maakt voor eventuele gemaakte kosten van welke aard dan ook . Bij teruggave en/of eventuele reclames , claims etc kunnen nimmer indirecte kosten bv wegenbelasting ,verzekeringen boetes etc verhaald worden door koper op verkopende partij.

Artikel 9c Indien koper heeft gekozen het verkochte zonder garantie te kopen ,waarover koper een korting heeft genoten mits vermeld op voorzijde, kan hij nimmer aanspraak maken op garantie of herstel claims van welke aard dan ook .koper heeft hiervoor korting op de verkoopprijs gekrgen .

Artikel 9d Koper kan de verkoper niet verplichten het voertuig terug te nemen. Indien het voertuig om welke rede dan ook wordt teruggenomen wordt er een km vergoeding van 25 cent per gereden km gehanteerd . ook evt beschadigingen reparaties kunnen verrekend worden .GP mechanics kan km standen niet garanderen en koper gaat uitdrukkelijk hiermee akkoord en zal het voertuig niet retourneren indien achteraf blijkt dat de km stand door welke rede dan ook niet correct is .

Koper kan nimmer GP mechanics voor alle gemaakte en alle indirecte kosten verhalen op verkoper .

Bij aanschaf van voertuigen met een anders dan geel kenteken kan verkoper niet garanderen dat het voertuig bij levering aan koper,het verkochte aan de gestelde eisen voldoet welke door de betreffende instanties worden gehanteerd .Verkoper kan der halve niet aansprakelijk worden gesteld van naderhand opgelegde boetes,bpm,navorderingen en andere kosten van welke aard dan ook .

Artikel 10 Alle voertuigen worden afgeleverd zoals gezien en bereden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen .Tot moment van aflevering (ontvangst van de totale overeengekomen verkoopprijs ,overhandiging van de sleutels en het cpl kentekenbewijs 1,2 en 3 van de ommezijde vermelde ,verkochte automobiel is verkoper volledig aansprakelijk voor het transport c.q. het vervoeren het besturen van of met de automobiel.Vanaf het moment levering neemt verkoper geen enkele verantwoording en kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades op of aan het voertuig,goederen van derden en/of daaruit voortvloeiende letsel ,voor aanslagen overtredingen en/of boetes die aan ,met of op het voertuig is/zijn wordt/worden veroorzaakt ,gemaakt of worden opgelegd .

Artiklel 11Verkoper verklaart dat hij het voertuig omschreven op de ommezijde met de grootste zorg en voorzichtigheid zal behandelen vanaf het moment dat deze overeenkomst is ondertekend tot Aan het moment van afleveren .